วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554

จุดเน้น 10 ประการ สพฐ.

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยหลังประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2554 ที่ได้กำหนดจุดเน้น 10 เรื่อง ดังนี้
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจะต้องสูงขึ้นทั้งกลุ่มสาระวิชาหลัก
2.  นักเรียนช่วงชั้นที่ 1-3 จะต้องอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น
3.  คุณธรรมนำความรู้ มีจิตสำนึกการรักชาติ
4.  มุ่งพัฒนาผู้เรียนไปสู่ความเป็นเลิศ
5.  การศึกษาทางเลือก เพื่อผู้เรียนที่มีข้อจำกัด ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้พิการ เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กชายขอบ จะต้องได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
6.  การวางรากฐานให้กับผู้เรียน โดยเน้นการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.  เตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
8.  การบริหารจัดการด้านการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้
9.  บริหารจัดการโรงเรียนที่มีคุณภาพ
10.การบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
        จุดเน้นทั้ง 10 ประการนี้  จะนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 โดยจะมีโครงการและหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น