วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

"น็อคบอร์ด" แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

ด้วยมุ่งหวังที่จะให้มีแหล่งเรียนรู้สำหรับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
และประชาชนที่ชอบออกกำลังกายในโรงเรียน  
และด้วยความร่วมมือของกรรมการสถานศึกษา จึงเดินทางมาถึง ณ จุดนี้ได้
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559

สีสัน โรงเรียนประถม

ปรับปรุง พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีสีสัน
ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ BBL

วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558

ชมรมอาสาบัณฑิตสร้างสรรค์ ลูกพ่อขุน


เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2557 ชมรมอาสาบัณฑิตสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
นำโดย นายเบญจพล  ฝาไธสง มอบเงินสนับสนุนจัดสร้างสนามเด็กเล่นปฐมวัย แจกเครื่องเขียน 
ขนม ของเล่น และกิจกรรมจิตอาสา แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านซาดศึกษา 
โดยมีนายสมชาติ  ปรึกไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพจนารถ  แคไธสง  กำนันตำบลมะเฟือง
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง พี่น้องประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนให้การต้อนรับ  วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

UTQ ณ บัดนี้

ประกาศนียบัตร

เป็นการพิมพ์ประกาศนียบัตร หลังจากที่ท่านเรียนครบ และสอบผ่านตามมาตรฐานที่กำหนด
หลักสูตรPrint
UTQ-๕๕๑๐๑ ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
UTQ-๕๕๑๐๓ สังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา
UTQ-๕๕๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
UTQ-๕๕๑๐๗ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
UTQ-๕๕๑๒๓ การศึกษาพิเศษ
UTQ-๕๕๑๒๕ บรรณารักษ์
UTQ-๕๕๒๐๑ ระเบียบงานสารบรรณ
UTQ- ๕๕๒๐๒ เทคนิคการสร้างทีมงานที่ดี
UTQ-๕๕๒๐๓ เทคนิคการเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์
UTQ-๕๕๒๐๔ การบริหารงานบุคคล
UTQ-๕๕๒๐๕ การดำเนินการทางวินัยข้าราชการและการสอบสวน
UTQ-๕๕๒๑๐ ทักษะการบริหารแนวใหม่
UTQ-๕๕๒๑๒ การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
UTQ-๕๕๓๐๒ ห้องเรียนคุณภาพ ๕ ด้าน
UTQ-๕๕๓๐๕ การสร้างผลงานวิชาการเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ
UTQ-๐๒๑๐๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา
UTQ-๐๒๑๒๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา
UTQ-๐๒๑๒๙ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
UTQ-๐๒๑๓๑ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ
UTQ-๐๒๑๓๗ การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู
UTQ-๐๒๓๐๔ การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับผู้บริหาร
UTQ-๐๐๑๐๖ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
UTQ-๐๐๒๐๕ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
UTQ-๐๐๒๐๙ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : โครงงานประวัติศาสตร์
UTQ-๐๐๒๑๐ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : วิชาเศรษฐศาสตร์ (เน้นเศรษฐกิจพอเพียง)
UTQ-๐๐๒๑๓ สาระการเรียนรู้ศิลปะ: ดนตรีศึกษา
UTQ-๐๐๒๑๖ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : เทคโนโลยี
UTQ-๐๐๒๑๙ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : การพัฒนาระบบแนะแนว

วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

๊UTQ 2557

เรียน เพื่อนครูผู้ฝักใฝ่หาความรู้เพื่อความก้าวหน้าของการพัฒนาศักยภาพทั้งตนเองและศิษย์ที่เคารพทุกท่าน
           สืบเนื่องมาจากกระผมได้เข้าอบรมตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ (UTQ) ครั้งที่ผ่านมา เมื่ออบรมและสอบผ่านแล้วในรายวิชาใด (ซึ่งผมผ่านทุกหลักสูตรทั้งของครูและผู้บริหารสถานศึกษา) ก็จะบันทึกไว้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู ผู้บริหาร ซึ่งมีผู้ให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนกันกว่า 500 ท่าน ทั่วประเทศ และผมได้รวบรวมจัดทำเป็นรูปเล่มเป็นที่ระลึกของผมเองจนทำให้หลายคนเชื่อว่า ผมมีเฉลย UTQ แต่ความจริงเป็นบันทึกของความพยายามในการอบรม ค้นคว้าและสอบแล้วผ่านเกณฑ์เท่านั้น 
          ส่วน UTQ 2557  ที่กำลังอบรมอยู่นี้ ผมยังไม่มีเวลาเข้าศึกษาและอบรมแม้แต่วิชาเดียวครับ จึงยังไม่มีข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับข้อทดสอบ แม้ปิดภาคเรียนนี้ ผมเองก็จะยังไปทำงานที่โรงเรียนไม่มีวันหยุด เพราะต้องปรับปรุงครั้งใหญ่ก่อนเปิดภาคเรียน หากมีเวลาผมจะเข้าอบรมแน่นอนครับ
          ขออภัยท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้ท่านที่อบรมได้ผ่าน (อย่าลืมเผื่อผมด้วย)
                                   ด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งครับ
                                                              สมชาติ  ปรึกไธสง

วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2557 ณ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557

งานศิลปหัตถกรรม

เชื่อหรือไม่?
ผลจากการประกวด แข่งขัน เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม ของกลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
ผลการตัดสินของกรรมการ
อันดับที่ 1 โรงเรียนวัดหงษ์  ตัวแทนกลุ่มฯ เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่

ส่วนนี้ ผลงานของโรงเรียนบ้านซาดศึกษา  ตกรอบ เรียบร้อย (ครูผู้ฝึกสอน ยังงง)
"ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สุด"...ตามนั้น