วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561

หมอลำน้อย บ้านแดง


พิธีเปิดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้หมอลำพื้นบ้านสู่เยาวชน 
ที่โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) โดยมี นายนิมิต ปัทมเจริญ 
นายอำเภอพุทไธสง เป็นประธาน มีคุณกัลยา กฤตเวทิน 
นายก อบต.พุทไธสง ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
ถ่ายภาพบนเวที เป็นที่ระลึก

ส่วนหนึ่งของกำลังหลัก

จากซ้ายไปขวา
รองฯพงศ์วิทูร  กัณหา รอง ผอ. ร.ร.อนุบาลพุทไธสง
ผู้ใหญ่โกศล  เสไธสง  ปะ.กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นากยกฯ กัลยา  กฤตเวทิน  นายก อบต.พุทไธสง
ท่าน นิมิต  ปัทมเจริญ  นายอำเภอพุทไธสง
ผอ.สมชาติ  ปรึกไธสง  ผอ.โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา)หมอลำน้อย ท่องกลอนให้วิทยากรฟัง

เริ่มเข้าจังหวะ ครูสุพรม  คงดี  มือกลอง

หมอลอพรเพชร  ต้อมทอง (เสื้อฟ้า) วิทยากร

ผอ.สมชาติ  ปรึกไธสง  พบปะผู้ร่วมงาน

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561

พิธีมอบประกาศนียบัตร

   เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา)
ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
โดยมี นายสมชาติ  ปรึกไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี 
ในครั้งนี้มีผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมพิธีเพื่อส่งมอบลูกคืนสู่อ้อมกอดผู้ปกครอง 
การทำหน้าที่เรือจ้าง ผ่านไปอีกรอบแล้ว 
"เรือจ้างลำนี้ ยังรัก หวังดีและห่วงใยผู้โดยสารน้อยๆ เสมอ"

วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561

โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา)

21 มีนาคม 2561 คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2561
นำโดย ดร.อร่ามศรี  จงปัตนา (ก.ต.ป.น.)  ผอ.สุขุม  วรรณวิจิตร ปธ. พส.1
ผอ.ปัญญาวี  เวหา  ปธ. พส.3  ศน.เสมอจอตต์  ศรีนอก
โดยมี นายสมชาติ  ปรึกไธสง ผอ.โรงเรียนบ้านแดงฯ คณะครู และ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การต้อนรับและรับฟังข้อเสนอแนะ
เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนาโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมต่อไป
เบื้องหลังความสำเร็จ.....

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

กีฬาเชื่อมความสัมพันธไมตรี ศธ.จ.บุรีรัมย์
นำโดย สมศักดิ์  ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
กับผู้บริหารสถานศึกษา อ.พุทไธสง อ.นาโพธิ์
อ.บ้านใหม่ไชยพจน์  ณ สนามกีฬาโรงเรียนพุทไธสง
เมื่อ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

"น็อคบอร์ด" แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

ด้วยมุ่งหวังที่จะให้มีแหล่งเรียนรู้สำหรับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
และประชาชนที่ชอบออกกำลังกายในโรงเรียน  
และด้วยความร่วมมือของกรรมการสถานศึกษา จึงเดินทางมาถึง ณ จุดนี้ได้
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559

สีสัน โรงเรียนประถม

ปรับปรุง พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีสีสัน
ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ BBL

วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558

ชมรมอาสาบัณฑิตสร้างสรรค์ ลูกพ่อขุน


เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2557 ชมรมอาสาบัณฑิตสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
นำโดย นายเบญจพล  ฝาไธสง มอบเงินสนับสนุนจัดสร้างสนามเด็กเล่นปฐมวัย แจกเครื่องเขียน 
ขนม ของเล่น และกิจกรรมจิตอาสา แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านซาดศึกษา 
โดยมีนายสมชาติ  ปรึกไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพจนารถ  แคไธสง  กำนันตำบลมะเฟือง
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง พี่น้องประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนให้การต้อนรับ