วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561

พิธีมอบประกาศนียบัตร

   เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา)
ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
โดยมี นายสมชาติ  ปรึกไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี 
ในครั้งนี้มีผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมพิธีเพื่อส่งมอบลูกคืนสู่อ้อมกอดผู้ปกครอง 
การทำหน้าที่เรือจ้าง ผ่านไปอีกรอบแล้ว 
"เรือจ้างลำนี้ ยังรัก หวังดีและห่วงใยผู้โดยสารน้อยๆ เสมอ"

วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561

โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา)

21 มีนาคม 2561 คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2561
นำโดย ดร.อร่ามศรี  จงปัตนา (ก.ต.ป.น.)  ผอ.สุขุม  วรรณวิจิตร ปธ. พส.1
ผอ.ปัญญาวี  เวหา  ปธ. พส.3  ศน.เสมอจอตต์  ศรีนอก
โดยมี นายสมชาติ  ปรึกไธสง ผอ.โรงเรียนบ้านแดงฯ คณะครู และ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การต้อนรับและรับฟังข้อเสนอแนะ
เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนาโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมต่อไป
เบื้องหลังความสำเร็จ.....

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

กีฬาเชื่อมความสัมพันธไมตรี ศธ.จ.บุรีรัมย์
นำโดย สมศักดิ์  ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
กับผู้บริหารสถานศึกษา อ.พุทไธสง อ.นาโพธิ์
อ.บ้านใหม่ไชยพจน์  ณ สนามกีฬาโรงเรียนพุทไธสง
เมื่อ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

"น็อคบอร์ด" แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

ด้วยมุ่งหวังที่จะให้มีแหล่งเรียนรู้สำหรับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
และประชาชนที่ชอบออกกำลังกายในโรงเรียน  
และด้วยความร่วมมือของกรรมการสถานศึกษา จึงเดินทางมาถึง ณ จุดนี้ได้
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559

สีสัน โรงเรียนประถม

ปรับปรุง พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีสีสัน
ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ BBL

วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558

ชมรมอาสาบัณฑิตสร้างสรรค์ ลูกพ่อขุน


เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2557 ชมรมอาสาบัณฑิตสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
นำโดย นายเบญจพล  ฝาไธสง มอบเงินสนับสนุนจัดสร้างสนามเด็กเล่นปฐมวัย แจกเครื่องเขียน 
ขนม ของเล่น และกิจกรรมจิตอาสา แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านซาดศึกษา 
โดยมีนายสมชาติ  ปรึกไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพจนารถ  แคไธสง  กำนันตำบลมะเฟือง
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง พี่น้องประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนให้การต้อนรับ  วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

UTQ ณ บัดนี้

ประกาศนียบัตร

เป็นการพิมพ์ประกาศนียบัตร หลังจากที่ท่านเรียนครบ และสอบผ่านตามมาตรฐานที่กำหนด
หลักสูตรPrint
UTQ-๕๕๑๐๑ ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
UTQ-๕๕๑๐๓ สังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา
UTQ-๕๕๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
UTQ-๕๕๑๐๗ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
UTQ-๕๕๑๒๓ การศึกษาพิเศษ
UTQ-๕๕๑๒๕ บรรณารักษ์
UTQ-๕๕๒๐๑ ระเบียบงานสารบรรณ
UTQ- ๕๕๒๐๒ เทคนิคการสร้างทีมงานที่ดี
UTQ-๕๕๒๐๓ เทคนิคการเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์
UTQ-๕๕๒๐๔ การบริหารงานบุคคล
UTQ-๕๕๒๐๕ การดำเนินการทางวินัยข้าราชการและการสอบสวน
UTQ-๕๕๒๑๐ ทักษะการบริหารแนวใหม่
UTQ-๕๕๒๑๒ การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
UTQ-๕๕๓๐๒ ห้องเรียนคุณภาพ ๕ ด้าน
UTQ-๕๕๓๐๕ การสร้างผลงานวิชาการเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ
UTQ-๐๒๑๐๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา
UTQ-๐๒๑๒๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา
UTQ-๐๒๑๒๙ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
UTQ-๐๒๑๓๑ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ
UTQ-๐๒๑๓๗ การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู
UTQ-๐๒๓๐๔ การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับผู้บริหาร
UTQ-๐๐๑๐๖ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
UTQ-๐๐๒๐๕ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
UTQ-๐๐๒๐๙ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : โครงงานประวัติศาสตร์
UTQ-๐๐๒๑๐ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : วิชาเศรษฐศาสตร์ (เน้นเศรษฐกิจพอเพียง)
UTQ-๐๐๒๑๓ สาระการเรียนรู้ศิลปะ: ดนตรีศึกษา
UTQ-๐๐๒๑๖ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : เทคโนโลยี
UTQ-๐๐๒๑๙ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : การพัฒนาระบบแนะแนว