วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555

UTQ-103

ผ่าน(คาบเดส้นพอดี)แล้วครับ UTQ - 103  เลยนำมาฝาก 
แบบทดสอบหลังการฝึกอบรม(Post-test) UTQ 103                      คะแนน  21/30

คำชี้แจง : เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ทำเครื่องหมาย o ลงหน้าข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
1. ข้อใด ไม่ใช่ ความหมายของมาตรฐานการศึกษา
ง. ข้อกำหนดเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับ ดูแล
2. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของรายงานการประเมินตนเองประจำปี
ค. เห็นแนวทางการพัฒนาตนเอง ตามมุมมองของคนภายนอก
3. ข้อใดคือสาระสำคัญที่อยู่ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หมวด 6 การประกันคุณภาพการศึกษา
ก. ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ.....ภายนอก
4. โครงการที่ดี ควรเป็นอย่างไร
ค. ละเอียด ชัดเจน ปฏิบัติได้ตรงกัน
5. ข้อใด ไม่ใช่ คำอธิบายแนวการจัดการศึกษาที่พึงประสงค์
ก. การพัฒนา แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี ให้ทดแทนการสอนของครูได้อย่างต่อเนื่อง
6. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลัก…….พ.ศ. 2553
ข. กำหนดเป้าหมายของการพัฒนา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
7. ข้อใด ไม่ใช่ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ……….2553
ข. การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
8. ข้อใดคืออุดมการณ์ของการจัดการศึกษาของไทย
ข. การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิต และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
9. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ............ โดยเน้นสิ่งใด
ก. ผู้เรียนเป็นสำคัญ
10. ข้อใดคือจุดหมายของการจัดการศึกษาของไทย
ก. ผู้เรียนมีความสามารถในการอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
11. การประกันคุณภาพภายใน เทียบได้กับความหมายของข้อใด
ค. กระบวนการในการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม
12. กลยุทธ์ข้อใดในแผนยุทธศาสตร์ของ สพฐ. พ.ศ. 2547- 2553 ที่เกี่ยวข้อง กับ....................สถานศึกษา
ข. กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค. กลยุทธ์ที่ 6 ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
13. ข้อใดกล่าวถึงหน้าที่ของมาตรฐานการศึกษา ไม่ถูกต้อง
ก. เพื่อใช้เป็นหลักในการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ
14. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553................ทำสิ่งใด
ง. ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ข.
15. มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ 2 กล่าวถึงเรื่องอะไร
ง. แนวการจัดการศึกษา
16. วิสัยทัศน์ ของ สพฐ. ที่กล่าวว่า สพฐ. เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม สนับสนุน.....................อย่างไร
ค. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
17. ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจของ สพฐ. ตามที่ระบุในแผนยุทธศาสตร์ของ สพฐ. พ.ศ. 2547- 2553
ข. การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินตามแผนยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้
18. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับการนำข้อเสนอแนะในการประเมินภายนอกและการประเมินตน..................ต้องที่สุด
ง. ให้นำข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกและจากรายงานการประเมิน............ทุกเรื่อง
19. วัตถุประสงค์ของโครงการ บอกอะไร
ก. บอกผลที่ต้องการให้เกิด
20. ข้อใดสะท้อนความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ได้ชัดเจนที่สุด
ค. มีการประเมินคุณภาพภายในและรายงานผู้เกี่ยวข้องทุกปี
21. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับการนำความต้องการของผู้เกี่ยวข้องมาใช้ในการวางแผนพัฒนา ถูกต้องที่สุด
ง. ดำเนินการให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
22. ฐานข้อมูลที่เอื้อต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ควรมีลักษณะอย่างไร
ข. เน้นการสรุปให้เห็นผลของการดำเนินงานตอนสิ้นปีการศึกษา เพื่อจัดทำรายงาน............ (SAR)
23. ระบบการตรวจสอบคุณภาพ หมายถึงกิจกรรมอะไร
ข. การตรวจสอบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
24. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพที่เอื้อต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ก. ต้องครอบคลุมทุกมาตรฐานการศึกษา
25. ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อใด.......ทุกปี
ง. เสนอรายงานต่อ สมศ.
26. ผลของการประเมินโครงการ สะท้อน อะไร
ง. ถูกทุกข้อ
27. ข้อใด คือวิธีการประเมินคุณภาพภายในที่ได้ข้อมูลน่าเชื่อถือมากที่สุด
ก. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพภายในด้วย
28. การประเมินคุณภาพภายใน เหมือนหรือต่างกันกับ การประกันคุณภาพภายใน อย่างไร
ข. ต่างกัน เพราะการประเมินคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายใน
29. ในรายงานการประเมินคุณภาพภายในประจำปี จะไม่มี เรื่องใด
ก. การรับรอง / ไม่รับรองคุณภาพ
30. เป้าประสงค์ของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา คืออะไร
ค. ทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

ข้อสังเกต  ข้อ 12 ผมเลือกข้อ ข.  ได้  21  คะแนน  เพื่อนครูเลือกข้อ ค. ก็ได้ 21 คะแนน
                  แล้วท่านล่ะ..................ได้ผลประการใด ขอทราบด้วยครับ
                 รบกวนแจ้งที่  
krusomchart_05@hotmail.com  ด้วยคร้าาาาาาาาาบ   ขอบคุณล่วงหน้า

ผลการเรียน :: UTQ-103 2555/1 การประกันคุณภาพการศึกษา 2555/1
ความคืบหน้า
100.00% [11/11]
แบบทดสอบ

แบบทดสอบ
นำไปคิดคะแนน
คะแนน

1
แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม(Pre-test)
ไม่นำไปคิด
17.00 / 30.00

2
"ไม่มีแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 1" คลิ๊กส่งกระดาษคำตอบเปล่า เพื่อเรียนในหน่วยถัดไป
ไม่นำไปคิด
0.00 / 0.00

3
"ไม่มีแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 2" คลิ๊กส่งกระดาษคำตอบเปล่า เพื่อเรียนในหน่วยถัดไป
ไม่นำไปคิด
0.00 / 0.00

4
"ไม่มีแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 3" คลิ๊กส่งกระดาษคำตอบเปล่า เพื่อเรียนในหน่วยถัดไป
ไม่นำไปคิด
0.00 / 0.00

5
"ไม่มีแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 4" คลิ๊กส่งกระดาษคำตอบเปล่า เพื่อเรียนในหน่วยถัดไป
ไม่นำไปคิด
0.00 / 0.00

6
แบบทดสอบหลังการฝึกอบรม(Post-test)
นำไปคิด
21.00 / 30.00
จำนวนการตอบกระทู้
5 ข้อความ / 5 ข้อความ
คะแนนพิเศษ
0.00 / 0.00
คะแนนทั้งหมด
21.00 / 30.00
คะแนนคิดเป็นร้อยละ
70.00 / 100.00
คะแนนร้อยละที่ผ่านเกณฑ์
70.00
สถานะการเรียน
http://www1.utqonline.in.th/images/theme/blue/gui/active.png ผ่าน

2 ความคิดเห็น:

  1. กล้วยไข่25 สิงหาคม 2555 10:09

    ขอบคุณในความมีน้ำใจของท่านเป็นอย่างยิ่ง ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้น

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ19 ตุลาคม 2557 23:31

    ทำตามผอ.ทุกข้อ ได้แค่15คะแนนค่ะ

    ตอบลบ