วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554

“หนึ่งแสนครูดี”

คุรุสภาเตรียมยกย่องครู 1 แสนคน รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี”


          เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดแถลงข่าวโครงการ “หนึ่งแสนครูดี” มีนายดิเรก พรสีมา ประธานกรรมการคุรุสภา นายนิยม ศรีวิเศษ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และนายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา ร่วมแถลงข่าว
          สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินโครงการ “หนึ่งแสนครูดี” เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2554 เป็นปีแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยคุรุสภามีแนวคิดเปิดโอกาสให้สถานศึกษาแต่ละสังกัดที่กระจายอยู่ทั่วประเทศได้ดำเนินการคัดเลือกกันเอง พร้อมกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก ทำให้คุรุสภาได้แนวทางที่หลากหลายนำมาใช้ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้คุรุสภาได้กำหนดเกณฑ์กลางเพื่อให้ได้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรยกย่องในหลากหลายรูปแบบ และขยายผลในวงกว้างต่อไป
          ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยังไม่ได้รับการยกย่อง จะต้องเร่งพัฒนางานและพัฒนาตนเองซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของการศึกษาของผู้เรียน และการมีครูดีมีคุณภาพเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูให้สูงขึ้น สมกับเป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง
          คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับรางวัล อาทิ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นผู้ดำรงตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา หรือศึกษานิเทศก์ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน้าที่นั้น ๆ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ออกประกาศ และเป็นผู้ไม่เคยประพฤติเสื่อมเสียศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ และเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ศรัทธา ยกย่อง และยอมรับต่อผู้เรียน เป็นต้น
         หลักเกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก 3 ด้าน คือ ด้านการครองตน (คุณธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ) ด้านการครองคน (คุณลักษณะที่ดีต่อผู้อื่น และสังคม) และ ด้านการครองงาน (การปฏิบัติงาน)
         วิธีการคัดเลือก คุรุสภาได้กำหนดให้คุรุสภาเขตพื้นที่และหน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการคัดเลือกตามตำแหน่งผู้ประกอบวิชาชีพที่อยู่ในสังกัด และบันทึกข้อมูลที่ได้รับการคัดเลือกในระบบบันทึกข้อมูลหนึ่งแสนครูดีในเว็ปไซต์คุรุสภา พร้อมระบุเหตุผล คุณสมบัติ ผลงาน และรางวัลที่เคยได้รับ รวมทั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก กำหนดให้ดำเนินการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2554 และให้จัดส่งประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาภายในวันที่ 30 กันยายน 2554 เพื่อดำเนินการจัดทำเป็นประกาศคุรุสภาต่อไป
        เพื่อให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น “หนึ่งแสนครูดี” ได้รับการยอมรับจากสังคม ได้กำหนดให้มีขั้นตอนการคัดค้านด้วย โดยให้คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และให้มีการคัดค้านภายใน 10 วันทำการ นับแต่มีการประกาศรายชื่อ
         คุรุสภาจะจัดทำประกาศรายชื่อของผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมจัดทำเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” และเกียรติบัตรให้แก่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อจัดมอบให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น “หนึ่งแสนครูดี” ในวันครูที่ 16 มกราคม 2555 ณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด

ขอบคุณที่มา : http://www.ksp.or.th/ksp2009/th/news/
สมชาติ  ปรึกไธสงนำข่าวมาบอก...........ครับท่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น